Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

NV CONTAINERSERVICE GIELEN
Eikelaarstraat 17 3600 GENK
BE0424.564.446
Tel: +3289360036
Email: info@gielen-tuingrind.be

 

Artikel 1: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

De e-commerce website van NV Containerservice Gielen biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijkingen zijn onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op alle verkopen via deze e-commerce website. Onderhavige algemene voorwaarden hebben van rechtswege voorrang op de aankoopvoorwaarden van de klant, zelfs als de aankoopvoorwaarden van de klant voorzien dat deze exclusief bevoegd zijn. Ze mogen niet als stijlclausules worden opgevat, maar leggen effectief de verbintenissen tussen Containerservice Gielen en de klant vast. Het ontbreken van een reactie van Containerservice Gielen op een inbreuk op of afwijking van onderhavige algemene voorwaarden kan, wat er ook de duur of de frequentie van zij, niet worden geïnterpreteerd als een aanvaarding van een wijziging van onderhavige algemene voorwaarden.

Als enige bepaling van onderhavige algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, worden partijen geacht in plaats daarvan een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar doel en strekking zo dicht mogelijk benadert. Nietigheid van één of meer bedingen laat de geldigheid van de overige bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden onverlet.

Artikel 2: Prijzen en bestellingen

Alle door Containerservice Gielen opgegeven prijzen zijn uitgedrukt in EURO, BTW niet inbegrepen, leveringskosten of administratieve kosten zullen apart worden vermeld.

De tarieven opgenomen op de webshop van Containerservice Gielen mogen niet als een offerte worden beschouwd omdat ze op elk ogenblik en zonder voorafgaand bericht door Containerservice Gielen gewijzigd kunnen worden.

Ondanks het feit dat de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Containerservice Gielen niet. Containerservice Gielen is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Containerservice Gielen is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

De prijs bedongen tussen partijen zal slechts gelden voor de bestelde hoeveelheden. Indien bijkomende hoeveelheden besteld worden, dan kan Containerservice Gielen hiervoor andere prijzen aanrekenen.

De door Containerservice Gielen bij de bestelling opgegeven prijzen zijn voor verhoging vatbaar in geval van onvoorziene prijsverhoging op de markt of bij de leveranciers van Containerservice Gielen of haar vervoerders en dit om welke reden dan ook.

Offertes worden kosteloos aan de klant aangeboden, en verbinden Containerservice Gielen slechts indien ze binnen een termijn van 30 dagen gevolgd worden door een definitieve bestelling overeenkomstig artikel 3 van onderhavige algemene voorwaarden. Zoniet doven ze van rechtswege uit.

Bovendien geldt het aanbod steeds zolang de voorraad strekt en kan ze ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Containerservice Gielen. Containerservice Gielen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

De klant zal zo volledig mogelijk alle gegevens omtrent zijn bestelling formuleren. Containerservice Gielen wijst elke verantwoordelijkheid af voor vergissingen, wanneer deze het gevolg zijn van het foutief, onvoldoende of dubbelzinnig omschrijven van de bestelling door de klant.

Alle orders van de klant verbinden Containerservice Gielen slechts na het succesvol doorlopen van de bestelprocedure overeenkomstig artikel 3 van onderhavige algemene voorwaarden.

Indien de klant zijn bestelling annuleert, heeft Containerservice Gielen het recht schadevergoeding te eisen ten belope van de werkelijk opgelopen schade, zij het met een minimum van 10 % van het te factureren bedrag.

Artikel 3: Online aankopen

De bestelprocedure bij Containerservice Gielen bestaat uit de volgende stappen:

De klant kan afzonderlijke producten uitkiezen en deze door aanklikken van de knop “Winkelwagen” in een elektronisch winkelwagen te verzamelen. Vanuit de winkelwagen gaat de klant naar bestelling door het aanklikken van de knop “Bestellen”.

Vervolgens dient de klant zijn gegevens in te vullen die nodig zijn om de bestelling af te werken, enerzijds de gegevens voor het uitschrijven van een correcte factuur en anderzijds de gegevens voor het leveren van de producten indien deze afwijken van de facturatiegegevens.  De klant moet voor het bestellen van de goederen geen account aanmaken op de webshop van CONTAINERSERVICE GIELEN.

Daarna kiest de klant de wijze van levering die hij wenst, hij kan er ook voor opteren de producten zelf af te halen.

De klant zal gevraagd worden om de algemene voorwaarden te aanvaarden en door aanklikken van de knop “Bestellen plaatsen” wordt de bestelling definitief. Zolang de klant deze knop niet heeft aangeklikt, kan de klant de bestelling of de gegevens bij zijn bestelling nog wijzigen.

Een voor de klant bindende bestelling komt pas tot stand, wanneer de klant alle voor de sluiting van de overeenkomst vereiste gegevens heeft ingevoerd en heeft bevestigd dat hij van onderhavige algemene voorwaarden kennis heeft genomen en deze aanvaardt, en dit onder de voorwaarde dat de klant de knop “Bestel” heeft aangeklikt.

Nadat de klant zijn bestelling heeft geplaatst, ontvangt hij per e-mail een automatisch aangemaakte ontvangstbevestiging van zijn bestelling/aanvraag, dewelke hij kan afdrukken en/of opslaan. De afdeling “interne verkoop” zal de aanvraag spoedig nakijken en een bevestigingsmail sturen met verdere info en details betreffende de levering.

CONTAINERSERVICE GIELEN bevestigt zowel bij de aanvraag als in de bevestigingsmail dat de vermelde totaalprijs een richtprijs is.  Deze prijs kan afwijken afhankelijk van de tonnage aangezien het geen voorverpakte en afgewogen producten gaat.

Klant is verplicht bij de levering aanwezig te zijn om enerzijds de goederen in ontvangst te nemen en anderzijds de goederen aan de vervoerder af te rekenen.  De goederen worden zonder betaling retour genomen en in dit geval zullen transportkosten worden aangerekend.

CONTAINERSERVICE GIELEN is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

Artikel 4: Leveringen

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de klant geleverd binnen de 7 dagen na de bevestiging door CONTAINERSERVICE GIELEN van de bestelling overeenkomstig artikel 3.
De klant kan in zijn aanvraag een gewenste levertermijn/range opgeven die CONTAINERSERVICE GIELEN in de mate van het mogelijke zal proberen na te komen.  Details betreffende de levering zijn terug te vinden in de bevestigingsmail.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan CONTAINERSERVICE GIELEN.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant van zodra hij de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, indien de klant een beroep doet op een andere vervoerder dan CONTAINERSERVICE GIELEN.

Eventuele vertraging in de leveringen geeft de klant niet het recht schadevergoeding te eisen.

Behoudens andersluidende bepalingen worden de leveringstermijnen gerekend in werkdagen en houden ze geen rekening met onverwacht oponthoud ingeval van overmacht. Dienen beschouwd te worden als gevallen van overmacht: algemene of gedeeltelijke stakingen, lockout, epidemieën, wegblokkades, gebrek aan vervoermiddelen, brand, overstroming, machinebreuk etc. en meer algemeen elke omstandigheid buiten de wil van CONTAINERSERVICE GIELEN die tot gevolg heeft dat de levering van grondstoffen door de leveranciers van CONTAINERSERVICE GIELEN wordt vertraagd.

Indien, in voorkomend geval de klant de levering niet afhaalt binnen de maand nadat ze door CONTAINERSERVICE GIELEN ter beschikking werd gesteld op de site, kan CONTAINERSERVICE GIELEN van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling de bestelling annuleren en het order als niet bestaande beschouwen. Elke kost of schade te wijten aan het feit dat de klant een slecht gelegen of moeilijk te bereiken losplaats heeft aangewezen, kan op de klant worden verhaald.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud en aanvaarding van de levering

De goederen blijven eigendom van CONTAINERSERVICE GIELEN tot op het ogenblik van de effectieve en algehele betaling van de prijs. Tot zolang verbindt de klant er zich toe de verkochte goederen niet te vervreemden, te verpanden of met zekerheden te bezwaren. In geval van beslag of van betekening van een bevel door een derde, is de klant ertoe gehouden CONTAINERSERVICE GIELEN hiervan onverwijld te verwittigen en kennis te geven aan deze derde van het eigendomsvoorbehoud.

Al de goederen worden verkocht met de afwijkingen die bij het product in kwestie gebruikelijk zijn qua kleur, volume, dikte, lengte etc.., en zijn van een normale handelskwaliteit zonder meer. De leveringen van CONTAINERSERVICE GIELEN zijn benaderd conform wat betreft het kaliber van de goederen voor wegeniswerken (steenslag, zand, …). CONTAINERSERVICE GIELEN is niet aansprakelijk voor de niet-conformiteit van de levering, voor zover de leverancier van CONTAINERSERVICE GIELEN aan haar bepaalde goederen heeft geleverd als zijnde het door de klant bestelde kaliber van goederen. In dat geval blijft de prijs onverkort verschuldigd.

Ingeval van overmacht is CONTAINERSERVICE GIELEN van rechtswege gemachtigd haar verbintenissen op te schorten of eenzijdig te annuleren, na de klant daarvan te hebben verwittigd, zonder enige verhaalmogelijkheid op CONTAINERSERVICE GIELEN. Worden onder meer als overmacht beschouwd: oorlog, staking of lock-out, uitzonderlijke schaarste van koopwaar, weersomstandigheden, brand, natuurrampen en/of andere rampen, elke ontregeling van de sector in het algemeen, en dit zowel wanneer deze overmacht zich voordoet bij CONTAINERSERVICE GIELEN als bij haar leveranciers.

Bij vaststelling van een gebrek moet de klant CONTAINERSERVICE GIELEN onverwijld inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 1 maand na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De klacht dient te worden gedaan aan de hand van klaar en duidelijk geformuleerde opmerkingen en dit per aangetekende brief.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van de goederen in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan de goederen, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Verwerking van de goederen zal in elk geval als aanvaarding van de goederen gelden, zelfs indien tevoren klacht werd ingediend.

Gebreken die zich manifesteren na een periode van 3 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

Het indienen van een klacht, zelfs als deze aanvaard wordt, verleent de klant niet het recht de betaling van de overeenkomstige factuur of andere facturen op te schorten of te weigeren.

Artikel 6: Aansprakelijkheid verkoper

CONTAINERSERVICE GIELEN is enkel aansprakelijk voor haar, concreet bewezen, bedrieglijke of opzettelijke, fout. In voorkomend geval is CONTAINERSERVICE GIELEN enkel aansprakelijk voor de directe schade welke tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt toegebracht. CONTAINERSERVICE GIELEN is nooit aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade.

CONTAINERSERVICE GIELEN kan nooit tot meer gehouden zijn dan een schadevergoeding van 10 % op het totale leveringsbedrag.

CONTAINERSERVICE GIELEN is bevrijd van elke aansprakelijkheid wanneer de schade (mede) wordt veroorzaakt door de klant of een persoon voor wie hij verantwoordelijk is, ook in het geval de schade (mede) veroorzaakt is door een gebrek in het product.

Artikel 7: Ontbinding

In geval van risico van insolvabiliteit van de klant, bijvoorbeeld (doch niet limitatief) omwille van het bestaan van geprotesteerde wissels, beslag in zijnen hoofde, aangifte van bankkredieten of door vernietiging van zijn dekking alsook in geval faillissement, WCO of vereffening, heeft CONTAINERSERVICE GIELEN het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling te ontbinden onverminderd het recht schadevergoeding te vorderen.

De klant heeft enkel het recht om de overeenkomst met CONTAINERSERVICE GIELEN te ontbinden ingeval van zware fout, intentionele fout, bedrog of fraude in hoofde van CONTAINERSERVICE GIELEN. Indien de klant zijn ontbindingsrecht wenst uit te oefenen, dient hij CONTAINERSERVICE GIELEN daarvan per aangetekende brief in kennis te stellen binnen een redelijke termijn nadat hij op de hoogte was van de omstandigheid die tot de ontbinding aanleiding heeft gegeven.

Artikel 8: Herroepingsrecht

De klant heeft het recht zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen uiterlijk 4 UUR voor de afgesproken levertijd.

De herroepingstermijn verstrijkt op het moment van levering waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Artikel 9: Betaling

De klant is tot betaling gehouden op de dag van de levering van de goederen aan de vervoerder in contanten of via bancontact.

Alle facturen zijn betaalbaar op de aangegeven bankrekening.

CONTAINERSERVICE GIELEN behoudt zich het recht voor te factureren naargelang de leveringen plaatsvinden, zelfs al zijn deze leveringen gedeeltelijk.

Klachten betreffende de factuur dienen op straffe van verval binnen de acht dagen na de factuurdatum te gebeuren bij gemotiveerd en aangetekend schrijven.

Bij achterstallige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele interest van 12 % verschuldigd vanaf de vervaldag. Bij niet betaling op de vervaldag wordt het verschuldigd bedrag vermeerderd met 10 % ten titel van forfaitaire schadevergoeding, met een minimum van 40,00,-€.

Ingeval van overlijden, faillissement, onbekwaamheid, procedure WCO of vereffening/ontbinding van de klant, publicatie van de naam van de klant in de beslagberichten, vertraging van zijn betalingen aan de R.S.Z. of aan de Administratie der Belastingen of ingeval van niet-betaling van zijn facturen, behoudt CONTAINERSERVICE GIELEN zich het recht voor om elke levering van goederen stop te zetten, en om in elk geval de onmiddellijke betaling te eisen van de goederen die reeds werden geleverd.

Artikel 10: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, CONTAINERSERVICE GIELEN, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door de klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling en het verwerken van deze bestelling in de boekhouding van CONTAINERSERVICE GILEEN.

De klant beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de klant via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan CONTAINERSERVICE GIELEN, 3600 Genk Eikelaarstraat 17, email: info@gielen-tuingrind.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van zijn persoonsgegevens. Indien nodig kan de klant ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

CONTAINERSERVICE GIELEN behandelt de gegevens van de klant als vertrouwelijke informatie en zal die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

CONTAINERSERVICE GIELEN houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien de klant vragen heeft over deze privacy statement, kan deze CONTAINERSERVICE GIELEN contacteren per post CONTAINERSERVICE GIELEN, 3600 Genk Eikelaarstraat 17, per telefoon +32 89 360036 of per e-mail info@gielen-tuingrind.be.

Artikel 11: Gebruik van cookies

Zie het cookiebeleid op de website.

Artikel 12: Toepasselijk recht

Onderhavige algemene voorwaarden strekken de partijen tot wet en gaan voor op alle wettelijke bepalingen die eraan tegengesteld zouden zijn, waaronder begrepen de regels die voortspruiten uit de Weense koopverdragen van de UNO d.d. 11 april 1980.

Deze verkoopsvoorwaarden worden exclusief beheerst door Belgisch recht.

Partijen komen uitdrukkelijk overeen om de zetel van CONTAINERSERVICE GIELEN te beschouwen als plaats van de uitvoering van onderhavige overeenkomst.

Ieder geschil dat voortkomt uit de interpretatie of uitvoering van onderhavige overeenkomst zal worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg, afdeling Tongeren. CONTAINERSERVICE GIELEN behoudt zich nochtans het recht voor het geschil voor de rechtbank van woonplaats van de klant of andere door de wet toegelaten plaatsen brengen.